GET MORE DETAILS

వైశాఖమాస స్నాన సంకల్పము

వైశాఖమాస స్నాన సంకల్పము
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం |

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||


సర్వపాపహరం పుణ్యం స్నానం వైశాఖకాలికం |

నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ దామోదర నమోస్తుతే ||


వైశాఖః సఫలోమాసః మధుసూదన దైవతః |

తీర్థయాత్రా తపోయజ్ఞ దానహోమఫలాధికః ||


వైశాఖః సఫలం కుర్యాత్ స్నానపూజాదికం |

మాధవానుగ్రహేణైవ సాఫల్యంభవతాత్ సదా ||


మధుసూదన దేవేశ వైశాఖే మేషగేరరౌ |

ప్రాత స్నానం కరిష్యామి నిర్విఘ్నం కురు మాధవ ||

ఓం మమ ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభేశోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణో రాజ్ఞయా శ్రీ శివశంభోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే , కలియుగే , ప్రథమపాదే , జంబూద్వీపే , భరతవర్షే , భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే  శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే కృష్ణా / గంగా /గోదావర్యోః మధ్యదేశే అస్మిన్ (ఆయా ప్రాంతాలకు మార్చుకోవాలి) వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరానాం మధ్యే శ్రీ .......(సంవత్సరం పేరు చెప్పాలి) నామసంవత్సరే , ఉత్తరాయనే , వసంతఋతౌ , వైశాఖమాసే , ....పక్షే , ....తిధౌ, ......వాసర యుక్తాయాం , శుభనక్షత్ర, శుభయోగ , శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం, శుభతిదౌ , శ్రీ మాన్ .....(పేరు చెప్పాలి), గోత్రః .........(గోత్రం పేరు చెప్పాలి) నామధేయస్య , ధర్మపత్నీ సమేతస్య అస్మాకం సహకుటుంబానాం శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం , శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం క్షేమ , స్థైర్య , విజయ ఆయురారొగ్య ఐశ్వర్యాభివ్రుధ్యర్ధం , ధర్మార్ధ కామమోక్ష చతుర్విద ఫలపురుషార్ధ సిద్ధ్యర్ధం , గంగావాలుకాభి సప్తర్షిమండల పర్యంతం కృతవారాశేః పౌండరీకాశ్వమేధాది సమస్త క్రతుఫలావాప్త్యర్థం , ఇహజన్మని జన్మాంతరేచ బాల్య యౌవ్వన కౌమారవార్ధకేషు , జాగ్రత్ స్వప్నసుషుప్త్యవస్ధాను జ్ఞానతో జ్ఞానతశ్చకామతో కామతః స్వతః ప్రేరణతయా సంభావితానాం , సర్వే షాంపాపానాం అపనోద నార్ధంచ గంగా గోదావర్యాది సమస్త పుణ్యనదీ స్నానఫల సిద్ధ్యర్ధం , కాశీప్రయాగాది సర్వపుణ్యక్షేత్ర స్నానఫలసిద్ధ్యర్థం , సర్వపాపక్షయార్ధం , ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధ్యర్ధం మేషంగతేరవౌ మహాపవిత్ర వైశాఖమాస ప్రాతః స్నానం కరిష్యే.

సంకల్పము చెప్పుకొనుటకు ముందు చదువవలసిన ప్రార్థనా శ్లోకము :


గంగాగంగేతియోబ్రూయాత్ యోజనానాంశతైరపి

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో విష్ణులోకం సగచ్ఛతి ||


పిప్పలాదాత్సముత్పన్నే కృత్యే లోకాభయంకరి

మృత్తికాంతే ప్రదాస్యామి ఆహారార్దం ప్రకల్పయ ||


అంబత్వద్దర్శనాన్ముక్తిర్నజానే స్నానజంఫలం

స్వర్గారోహణ సోపాన మహాపుణ్య తరంగిణి ||


విశ్వేశం మాధవండుంఢిం దండపాణీం చ భైరవం

వందేకాశీం గుహం గంగాం భవానీం మణికర్ణికాం ||


అతితీక్షమహాకాయ కల్పాంత దహనోపమ

భైరవాయనమస్తుభ్యం అనుజ్ఞాం దాతుమర్హసి ||


త్వంరాజా సర్వతీర్థానాం త్వమేవ జగతః పితా

యాచితో దేహిమే తీర్థం సర్వపాపాపనుత్తయే ||


యోసౌసర్వగతో విష్ణుః చిత్ స్వరూపీనిరంజనః

సేవద్రవ రూపేణ గంగాంభో నాత్రసంశయః ||


నందినీ నళినీ సీతా మాలినీ చమహాసగా

విష్ణు పాదాబ్జ సంభూతా గంగా త్రిపధ గామినీ ||


భాగీరధీ భోగవతీ జాహ్నవీ త్రిదశేశ్వరీ

ద్వాదశైతాని నామాని యత్ర యత్ర జలాశయే

స్నానకాలేపఠేత్ నిత్యం మహా పాతక నాశనం ||


సమస్త జగదాధార శంఖచక్ర గదాధర

దేవదేహిమమానుజ్ఞాం తవ తీర్థ నిషేవణే ||


నమస్తే విశ్వగుప్తాయ నమో విష్ణుమపాంసతే

నమోజలధిరూపాయ నదీనాంపతయే నమః ||


మధుసూదన దేవేశ వైశాఖే మేషగేరవౌ

ప్రాతఃస్నానం కరిష్యామి నిర్విఘ్నంకురు మాధవ ||

స్నానం తరువాత ప్రార్థనాశ్లోకాలను చదువుతూ , ప్రవాహానికి యెదురుగా , వాలుగా తీరానికి పరాజ్ముఖముగా కుడిచేతి బొటనవ్రేలుతో నీటిని కదిలించి 3 దోసిళ్ల నీళ్లు తీరానికి జల్లి , తీరానికి చేరి కట్టుబట్టలను పిండుకోవాలి , తరువాత మడి / పొడి బట్టలను కట్టుకొని తమ సాంప్రదాయానుసారం విభూతి వగైరాలని ధరించి సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి. తరువాత నదీతీరాన / గృహమున దైవమును అర్చించాలి. స్నానము చేయుచు క్రింది శ్లోకములను చదువుచు శ్రీహరికి - యమునికి అర్ఘ్యమునీయవలెను.

వైశాఖే మేషగే భానౌ ప్రాతఃస్నాన పరాయణః |

అర్ఘ్యం తేహం ప్రదాస్వామి గృహాణమధుసూదన ||


గంగాయాః సరితస్సర్వాః తీర్థాని చహ్రదాశ్చయే |

ప్రగృహ్ణీత మయాదత్త మర్ఘ్యం సమ్యక్ ప్రసీదధ ||


ఋషభః పాపినాంశాస్తాత్వం యమ సమదర్శనః |

గృహాణార్ఘ్యం మయాదత్తం యధోక్త ఫలదోభవ ||


దానమంత్రం :

ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాంశుభతిథౌ* అహం .....గోత్ర, .....నామధేయ ఓం ఇదం వస్తుఫలం(దానంయిచ్చే వస్తువుని పట్టుకొని) అముకం సర్వ పాపక్షయార్థం , శుభఫలావాప్త్యర్థం అముక ......గోత్రస్య(దానం పుచ్చుకొనేవారి గోత్రం చెప్పాలి) ప్రాచ్యం/నవీనందదామి అనేన భగవాన్ సుప్రీతః సుప్రసన్నః భవతు దాత దానము నిచ్చి అతని చేతిలో నీటిని వదలవలెను.


దాన పరిగ్రహణ మంత్రం :

ఓం ఇదం , ఏతద్ ఓమితిచిత్తనిరోధస్స్యాత్ ఏతదితి కర్మణి ఇదమితి కృత్యమిత్యర్ధాత్ అముకం ......గోత్ర , ....నామధేయః దాతృ సర్వపాప అనౌచిత్య ప్రవర్తనాదిక సమస్త దుష్ఫలవినాశార్ధం ఇదం అముకం దానం ఇదమితి దృష్ట్యాన అముకమితి వస్తు నిర్దేశాదిత్యాదయః పరిగృహ్ణామి స్వీగృహ్ణామి దానమును తీసికొనవలయును.


పురాణ ప్రారంభమున వైష్ణవులు చదువదగిన ప్రార్థనా శ్లోకములు :

యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతం

విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ||


యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణః యత్రపార్థో ధనుర్ధరః

తత్ర శ్రీర్విజయోభూతిః ధ్రువానీతిః మతిర్మమ ||


లాభస్తేషాం జయస్తేషాంకుత స్తేషాంపరాభవః

యేషా మిందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ||


అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ

ఆ కర్ణపూర్ణ ధన్వానౌ రక్షతాం రామలక్ష్మణౌ ||


సన్నద్ధః కవచీఖడ్గీ చాపబాణధరోయువా

గచ్ఛన్ మమాగ్రతో నిత్యం రామః పాతుసలక్ష్మణః ||


శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశమ్

విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ ||


లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యమ్

వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ||


ఉల్లాస పల్లవితపాలిత స్పతలోకీం నిర్వాహకోరకిత నేమకటాక్షలీలాం

శ్రీరంగహర్మ్యతల మంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగరాజ మహిషీం శ్రియమాశ్రయామః ||


పురాణము ముగించునప్పుడు చదువదగిన ప్రార్థనా శ్లోకములు :

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్

అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్ ||


వందేలక్ష్మీం పరశివమయీం శుద్దజాంబూనదాభాం

తేజోరూపాం కనకవసనాం స్వర్ణ భూషోజ్జ్వలాంగీం ||


బీజాపూరం కనక కలశం హేమపద్మం దధానాం

ఆద్యాంశక్తీం సకలజననీం విష్ణువామాంకసంస్థాం ||


కుంకుమాంకితవర్ణాయ కుందేందు ధవళాయచ

విష్ణువాహ నమస్తుభ్యం పక్షిరాజాయతే నమః ||


స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయాంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీంమహీశాః

గోబ్రహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యంలోకా స్సమస్తాస్సుఖినోభవంతు ||


కాలేవర్షతు పర్జన్యః పృధివీసస్యశాలినీ

దేశోయంక్షోభరహితో బ్రహ్మణాస్సంతు నిర్భయాః ||


స్వకాలే భవితావృష్టిః దేశోస్తునిరుపద్రవః

సమృద్ధా బ్రాహ్మణాస్సంతు రాజాభవతు ధార్మికః ||


సర్వేచ సుఖినస్సంతు సర్వేసంతునిరామయాః

సర్వేభద్రాణి పశ్యంతు నకశ్చిత్ పాపమాప్నుయాత్ ||


అపుత్రాః పుత్రిణస్సంతు పుత్రిణస్సంతు పౌత్రిణః

అధనాస్సధనాస్సంతు జీవంతు శరదాంశతం ||


పురాణ ప్రారంభమున శివ సాంప్రదాయము వారు చదవవలసిన ప్రార్థనా శ్లోకములు :

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం

అనేకదంతం భక్తానం ఏకదంతముపాస్మహే ||


వందే శంభు ముపాపతీం సురుగురం వందే జగత్కారణం

వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాంపతిం ||


వందే సూర్యశశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుంద ప్రియం

వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివం శంకరం ||


తప్త స్వర్ణవిభా శశాంకమకుటా రత్నప్రభాభాసురా

నానావస్త్ర విరాజితా త్రిణయనాభూమీరమాభ్యాం యుతా ||


దర్వీహాటక భాజనం చదధతీరమ్యోచ్చపీనస్తనీ

నృత్యంతం శివ మాకలయ్య ముదితాధ్యేయాన్నపూర్ణేశ్వరీ ||


భవానీ శంకరౌవందే శ్రద్దా విశ్వాసరూపిణో

యాభ్యాంవినాన పశ్యంతి సిద్ధాః స్వాంతస్థమీశ్వరం ||


ఉక్షం విష్ణుమయం విషాణకులిశంక రుద్ర స్వరూపంముఖం

ఋగ్వేదాది చతుష్టయంపద యుతం సూర్యేందు నేత్ర ద్వయం ||


నానాభూషణ భూషితం సురనుతం వేదాంత వేద్యంపురం

అండం తీర్థమయం సుధర్మ హృదయం శ్రీనందికేశంభజే ||


పురాణం ముగించునపుడు చదవదగిన ప్రార్థనా శ్లోకములు :

సాంబోనః కులదైవతం పశుపతే సాంబత్వదీయా వయం

సాంబం స్తౌమిసురాసురోగగణాః సాంబేన సంతారితాః ||


సాంబాయాస్తు నమో మయావిరచితం సాంబాత్ పరంనోభజే

సాంబస్యామ చరోస్మ్యహం మమరతిః సాంబే పరబ్రహ్మణి ||


ఓంకార పంజరశుకీం ఉపనిషదుద్యానకేళి కలకంఠీం

ఆగమవిపిన మయూరీం ఆర్యామంతర్వి భావయే గౌరీం ||


యశ్శివోనామరూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా

తయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతోజయ మంగళం ||


నందీశ్వర నమస్తుభ్యం సాంబానంద ప్రదాయక

మహాదేవస్య సేవార్థమనుజ్ఞాం దేహిమే ప్రభో ||


వేదపాదం విశాలాక్షం తీక్ష్ణ శృంగంమహోన్నతం

ఘంటాంగళే ధారయంతాం స్వర్ణరత్న విభూషితం

సాక్షాద్ధర్మ తనుందేవం శివవాహం వృషంభజే ||


స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీంమహీశాః

గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యంలోకా స్సమస్తాస్సుఖినోభవంతు ||


కాలేవర్షతు పర్జన్యః పృధివీ సస్యశాలినీ

దేశోయంక్షోభరహితో బ్రహ్మణాస్సంతు నిర్భయాః ||


స్వకాలే భవితావృష్టిః దేశోస్తునిరుపద్రవః

సమృద్ధా బ్రాహ్మణాస్సంతు రాజాభవతు ధార్మిక ||


సర్వేచ సుఖినస్సంతు సర్వేసంతునిరామయాః

సర్వేభద్రాణి పశ్యంతు నకశ్చిత్ పాపమాప్నుయాత్ ||

 

అపుత్రాః పుత్రిణస్సంతు పుత్రిణస్సంతు పౌత్రిణః

అధనాస్సధనాస్సంతు జీవంతు శరదాంశతం ||

Post a Comment

0 Comments